20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
คุณครู ปาลิดา เส้งสุย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
20204-2009 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์

Class ID
41715

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

กฎหมายลิขสิทธิ์และ กฎหมายสิทธิบัตร

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
  2. แสดงความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์และ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
  3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)