ปรัชญาการศึกษา


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรา เดชโฮม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปรัชญาการศึกษา

Class ID
41846

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำอธิบายวิชา

ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา กลวิธีการจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และมีปรัชญาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก หลักการ เป้าประสงค์และรูปแบบของการจัดการศึกษาร่วมสมัย บทบัญญัติว่าด้วยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การประยุกต์ใช้ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในการสร้างแนวคิดปรัชญาสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นและสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)