477-310 HUMAN-COMPUTER INTERACTION


ผู้สอน
ศร นามศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
477-310 HUMAN-COMPUTER INTERACTION

Class ID
42179

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักจิตวิทยาในการโต้ตอบของมนุษย์ต่อคอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ วิศวกรรมยูสบิลิตี้ หลักการและเทคนิคของการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเน้นความสำคัญของผู้ใช้เป็นหลัก หลักการและเทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบของผู้ใช้ หลักการและเทคนิคออกแบบส่วนติดต่อประสานระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการและเทคนิคการประเมินยูสบิลิตี้ การพัฒนาชุมชนออกไลน์ สารสนเทศศาสตร์สังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)