ภาษาไทย ชั้นป.1 (ครูภัทราพร วงค์ภาดี)

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 สำคัญมาก เพื่อเป็นพื้นฐานต่อไป