ส23101 สังคมศึกษา 5


ผู้สอน
นาย สมบัติ นาคแป้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส23101 สังคมศึกษา 5

Class ID
42322

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา
   อธิบาย วิเคราะห์ อภิปลาย การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลกที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ ประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า ศาสนิกชนตัวอย่าง สังฆคุณและข้อธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ปฎิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัวเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สวดมนต์แปล แผ่เมตตาบริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติ ตามหลักแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ หน้าที่และบทบาทของสาวก ปฎิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก ต่อบุคคลและการเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและประวัติวันสำคัญทางศาสนาและเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ
   ศึกษาความหมายและความสำคัญของกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ บทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงานและแนวทางการแก้ปัญหา สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
   โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้น กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนการกลุ่ม ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
   เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา การนำหลักธรรมคำสอนไปปฎิบัติในการพัฒนาตน เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก ส1.1 ม.3/1  	อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส1.1 ม.3/2  	วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก ส1.1 ม.3/3 	พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส1.1 ม.3/4 	วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด ส1.1 ม.3/5 	วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด ส1.1 ม.3/6 	อธิบายสังฆคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด ส1.1 ม.3/7 	เห็นคุณค่า และวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการทำงานและการมีครอบครัว ส1.1 ม.3/8 	เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอริยสัจและวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ส1.1 ม.3/9 	สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ส1.1 ม.3/10 วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ ส1.2 ม.3/1	วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่กำหนดได้ถูกต้อง ส1.2 ม.3/2	ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาตามที่กำหนด ส1.2 ม.3/3	ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี ส1.2 ม.3/4	ปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมได้ถูกต้อง ส1.2 ม.3/5	อธิบายประวัติวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ส1.2 ม.3/6	แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ ส1.2 ม.3/7	นำเสนอแนวทางในการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ ส3.1 ม.3/1	อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ส3.1 ม.3/2	มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส3.1 ม.3/3	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ ส3.2 ม.3/1	อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ส3.2 ม.3/2	แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และประเทศชาติ ส3.2 ม.3/3	อภิปรายบทบาทความสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส3.2 ม.3/4	อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ส3.2 ม.3/5	วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงานและแนวทางแก้ปัญหา ส3.2 ม.3/6	วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)