เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การประดิษฐ์บายศรีจากผ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

           “การประดิษฐ์บายศรีจากผ้า” เป็นการเรียนรู้การประดิษฐ์บายศรีจากผ้า ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบายศรี  บายศรีผ้า  การประดิษฐ์บายศรีปากชาม  การประดิษฐ์บายศรีเทพ  การประดิษฐ์บายศรีพรหม  การประดิษฐ์เครื่องแต่งตัวบายศรีผ้า และ การประกอบอาชีพและการจัดการ

 

วัตถุประสงค์ :

          เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถ

๑.       มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการประดิษฐ์บายศรีผ้า 

๒.       มีเจตคติที่ดีต่องานศิลปวัฒนธรรมไทย

๓.       เห็นแนวทางในการอนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนและสืบทอดการประดิษฐ์บายศรีผ้าแบบต่าง ๆ

๔.       ใช้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลัก

 

รายชื่อหน่วยการเรียนรู้

 

ตอนที่ ๑    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบายศรี  จำนวน     ๖     ชั่วโมง 

ตอนที่ ๒   บายศรีผ้า                                  จำนวน   ๑๔    ชั่วโมง

ตอนที่ ๓    การประดิษฐ์บายศรีปากชาม             จำนวน   ๑๒    ชั่วโมง

ตอนที่ ๔    การประดิษฐ์บายศรีเทพ                  จำนวน   ๑๒    ชั่วโมง

ตอนที่ ๕    การประดิษฐ์บายศรีพรหม                จำนวน   ๑๒    ชั่วโมง

ตอนที่ ๖    การประดิษฐ์เครื่องแต่งตัวบายศรีผ้า     จำนวน   ๑๘    ชั่วโมง

ตอนที่ ๗    การประกอบอาชีพและการจัดการ       จำนวน      ๖    ชั่วโมง