เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดพานที่ใช้ในพิธีแต่งงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องด้านอาชีพ การจัดพานที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 160 ชั่วโมง   เนื้อหามี 8 ตอนดังนี้

 

ตอนที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดพานในพิธีแต่งงาน   มีเนื้อหาดังนี้

            เรื่องที่ 1.1 ความเป็นมาของการจัดพานดอกไม้

            เรื่องที่ 1.2 ความสำคัญและคุณค่าของการจัดพานดอกไม้ที่ใช้ในพิธี
                                         แต่งงาน

                        เรื่องที่ 1.3  การจัดพานที่ใช้ในพิธีแต่งงาน

            ใช้เวลาเรียน   5  ชั่วโมง

ตอนที่ 2  วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดพานที่ใช้ในพิธีแต่งงาน การพับกลีบใบตองแบบ

                ต่างๆ การร้อยมาลัย การเย็บดอกข่า และการร้อยอุบะ  มีเนื้อหาดังนี้

                        เรื่องที่ 2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การจัดพานที่ใช้ในพิธีแต่งงาน

                        เรื่องที่ 2.2 การพับกลีบใบตองแบบต่างๆ

            เรื่องที่ 2.3 การร้อยมาลัย  การเย็บดอกข่า และการร้อยอุบะ

               ใช้เวลาเรียน  30  ชั่วโมง

ตอนที่ 3  การประดิษฐ์พานขันหมาก   มีเนื้อหาดังนี้               

            เรื่องที่ 3.1 วัสดุอุปกรณ์พานขันหมาก

            เรื่องที่ 3.2  ส่วนประกอบพานขันหมาก

            เรื่องที่ 3.3 การประดิษฐ์ส่วนประกอบพานขันหมาก

            เรื่องที่ 3.4 การประกอบพานขันหมาก

ใช้เวลาเรียน  30  ชั่วโมง

ตอนที่ 4  การประดิษฐ์พานสินสอด  มีเนื้อหาดังนี้

เรื่องที่ 4.1 วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์พานสินสอด

เรื่องที่ 4.2 ส่วนประกอบพานสินสอด

เรื่องที่ 4.3 การประดิษฐ์ส่วนประกอบพานสินสอด

เรื่องที่ 4.4 การประกอบพานสินสอด

            ใช้เวลาเรียน  20  ชั่วโมง

 

ตอนที่ 5  การประดิษฐ์พานของหมั้น  มีเนื้อหาดังนี้               

            เรื่องที่ 5.1 วัสดุอุปกรณ์พานของหมั้น

เรื่องที่ 5.2 ส่วนประกอบ พานของหมั้น

เรื่องที่ 5.3 การประดิษฐ์ส่วนประกอบพานของหมั้น

เรื่องที่ 5.4 การประกอบพานของหมั้น

            ใช้เวลาเรียน   20  ชั่วโมง

ตอนที่ 6  การประดิษฐ์พานไหว้ผู้ใหญ่   มีเนื้อหาดังนี้

เรื่องที่ 6.1 วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์พานไหว้ผู้ใหญ่

เรื่องที่ 6.2 ส่วนประกอบการประดิษฐ์พานไหว้ผู้ใหญ่

เรื่องที่ 6.3 การประดิษฐ์ส่วนประกอบพานไหว้ผู้ใหญ่

เรื่องที่ 6.4 วิธีประกอบพานไหว้ผู้ใหญ่

ใช้เวลาเรียน   30  ชั่วโมง

ตอนที่ 7  การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ   มีเนื้อหาดังนี้           

เรื่องที่ 7.1 วัสดุอุปกรณ์พานบายศรี

เรื่องที่ 7.2 การเตรียมส่วนประกอบพานบานศรี

เรื่องที่ 7.3 การประดิษฐ์ส่วนประกอบของบายศรี

เรื่องที่ 7.4 การประกอบพานบายศรี

          ใช้เวลาเรียน   20  ชั่วโมง

ตอนที่ 8  การประกอบอาชีพและการจัดการ    มีเนื้อหาดังนี้

เรื่องที่ 8.1 องค์ประกอบการประกอบอาชีพศักยภาพของผู้ประกอบ

                  อาชีพงานใบตองการจัดพานที่ใช้ในพิธีแต่งงาน

เรื่องที่ 8.2 การตลาดธุรกิจงานใบตองการจัดพานที่ใช้ในพิธีแต่งงาน

เรื่องที่ 8.3 การทำจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย

เรื่องที่ 8.4 คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ

ใช้เวลาเรียน  5  ชั่วโมง