ชั้น ม. 5/4

มีชัย ทาหอม

เขมราฐพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพาะห้อง ม. 5/4 เท่านั้น