La classe de francais de l"Ecole Benjamarachutite Ratchaburi

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส  เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส  และเพื่อการฝึกทักษะทางภาษาเพิ่มเติมจากชั้นเรียนปกติ