homeAuthentic Assessment : การประเมินตามสภาพจริง
person
Authentic Assessment : การประเมินตามสภาพจริง

ผู้สอน
ดร. สุพักตร์ พิบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Authentic Assessment : การประเมินตามสภาพจริง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4245

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนจากสภาพจริง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการประเมินตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือวัดที่มีความตรงตามสภาพ  แฟ้มสะสมงานและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  บทเรียนจากการวิจัยในเรื่องการประเมินตามสภาพจริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)