เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Authentic Assessment : การประเมินตามสภาพจริง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนจากสภาพจริง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการประเมินตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือวัดที่มีความตรงตามสภาพ  แฟ้มสะสมงานและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  บทเรียนจากการวิจัยในเรื่องการประเมินตามสภาพจริง