homeAuthentic Assessment : การประเมินตามสภาพจริง
personperson_add
Authentic Assessment : การประเมินตามสภาพจริง

ผู้สอน
ดร. สุพักตร์ พิบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Authentic Assessment : การประเมินตามสภาพจริง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4245

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนจากสภาพจริง ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการประเมินตามสภาพจริง การสร้างเครื่องมือวัดที่มีความตรงตามสภาพ  แฟ้มสะสมงานและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  บทเรียนจากการวิจัยในเรื่องการประเมินตามสภาพจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)