ปี่ที่1สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักศึกษา ลงทะเบียน 32 คน สำรวจเมื่อเปิดเทอม