ชั้น ม. 5/5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มีชัย ทาหอม

เขมราฐพิทยาคม

ใช้เฉพาะชั้น ม. 5/5 เท่านั้น