ชั้น ม. 5/5

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เฉพาะชั้น ม. 5/5 เท่านั้น