ปี่ที่1สาขาออกแบบอุตสาหกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักศึกษา 15 คน