ม.ต้น กศน.แขวงบางขุนพรหม

คำอธิบายชั้นเรียน

กศน.แขวงบางขุนพรหม เป็นสถานที่สอนหนังสือนักศึกษาระดับม.ต้น อยู่ที่วัดอินทรวิหาร