เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English language for Information Technology for teacher

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทสมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการนำเสนอข้อมูล เพื่อพัฒนาสมรรถภาพความเป็นครู