homeส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 1
person
ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 1

ผู้สอน
ว่าที่ร.ตหญิง กัญณภัทร ชัยกานต์กุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ส31102 ประวัติศาสตร์ ห้อง 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
42713

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ตระหนักถึงความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้ ประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ตัดสินใจ มีทักษะในการใช้ชีวิต เห็นคุณค่าของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และรักความเป็นไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)