มัํธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร