เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สมสค112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองเปิด ซึ่งจะเปิดให้นักศึกษาลงชื่อก่อนภาคการศึกษาที่ 2/2555 โดยเป็นนักศึกษาที่ได้ลงชื่อเรียนในรายวิชาดังกล่าวผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก ณ ภาคการศึกษาดังกล่าวจะเป็นการใช้เครื่องมือนี้เพื่อประกอบการเรียน