สมสค112 ทักษะการใช้ชีวิตสมัยใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองเปิด ซึ่งจะเปิดให้นักศึกษาลงชื่อก่อนภาคการศึกษาที่ 2/2555 โดยเป็นนักศึกษาที่ได้ลงชื่อเรียนในรายวิชาดังกล่าวผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก ณ ภาคการศึกษาดังกล่าวจะเป็นการใช้เครื่องมือนี้เพื่อประกอบการเรียน