เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น (829111) สำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ อธิบายรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย Meaning, significance, types, problem and hypothesis of research, population and sample, research tools, methods of data collection and data analysis, ethics of researcher, proposal and research report writing เนื้อหา 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของงานวิจัย 2.ขั้นตอนการวิจัย 3.การเลือกและกำหนดหัวข้อการวิจัย/ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ 4.ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 5.หลักการเขียนบรรณานุกรม และหนังสืออ้างอิง 6. ตัวแปรประเภทและการวัด กรอบแนวคิด 7. สมมติฐานและการเขียนสมมติฐาน 8. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และ การสุ่มตัวอย่าง 8. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 9. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลโดยใช้การคำนวณเบื้องต้น 10. รูปแบบการเขียนงานวิจัย 11. การนำเสนองานวิจัย