อ22101 ภาษาอังกฤษ 3


ผู้สอน
นาย จิรายุ สุวรรณชาตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3

Class ID
42803

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

ศึกษาการฝึกทักษะการใช้ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถอ่านจับใจความสำคัญ การสะกดคำ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การลำดับคำตามโครงสร้างทางภาษา ประโยค ของเจ้าของภาษาและภาษาไทย ตามหัวข้อที่กำหนดเช่น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ใช้ภาษานำเสียงกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาโดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการทางภาษากระบวนการทำงานกลุ่ม/คู่ เข้าใจวัฒนธรรมเจ้าของภาษา ตลอดจนใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสื่อเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)