เทคโนโลยีสารสนเทศ1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาcheeky

1.ระบบสารสนเทศ

2.การสื่อสารข้อมูล