เทคโนโลยีสารสนเทศ1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

1 ระบบสารสนเทศ

2 การสื่อสารข้อมูล