เทคโนโลยีสารสนเทศ1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

1.สาระสนเทศ

2.เทคโนโลยี

3.การใช้เทคโนโลยี