สุขศึกษา ป.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบขับถ่าย

ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว