homeสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5
person
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5

ผู้สอน
นางสาว นารีมาล หะยีบูยา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4294

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

yes คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมyes

รหัสวิชา  ส15101        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                           

 

                สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้นข้อมูล  สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสำคัญของศาสนา  ศาสดา  และคัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อเข้าใจในการพัฒนาตน  และสังคม  ความหมาย การบริหารจิต  และเจริญปัญญา  ชื่นชมการทำความดี ของตนเองและบุคคลในสังคม  และแนวปฏิบัติในการชื่นชม  การทำความดีของบุคคลสำคัญกลุ่มเพื่อน ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาของศาสนาที่ตนนับถือ กระบวนการประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  การปฏิบัติตน  ตามสิทธิ หนาที่ เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การดำเนินชีวิต  ความแตกต่างของวัฒนธรรมในกลุ่มคน ในภูมิภาค    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้าง การปกครองประเทศ ซึ่งมีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับการปกครองประเทศ ความสำคัญในกฎหมายในชีวิตประจำวัน หน้าที่  ของผู้ผลิต  และผู้บริโภค ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียต่อภาวะ การเงิน การเลือก ของผู้บริโภค  ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่  ระบบสหกรณ์  การบริหารทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่น  การบริการต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในต่างประเทศ  ผู้บริโภค ผู้ยืมและนักธุรกิจ การจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ   ความเชี่ยวชาญ  ชำนาญด้านจำนวนปริมาณสินค้ารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจ  การใช้แผนที่ในท้องถิ่นต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางสังคม  วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของไทยกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์

                โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)