homeสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5
personperson_add
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5

ผู้สอน
นางสาว นารีมาล หะยีบูยา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4294

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

yes คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมyes

รหัสวิชา  ส15101        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                           

 

                สังเกต ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ อภิปราย สนทนาซักถาม แสดงความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล  สืบค้นข้อมูล  สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสำคัญของศาสนา  ศาสดา  และคัมภีร์ทางศาสนาที่ตนนับถือ  หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อเข้าใจในการพัฒนาตน  และสังคม  ความหมาย การบริหารจิต  และเจริญปัญญา  ชื่นชมการทำความดี ของตนเองและบุคคลในสังคม  และแนวปฏิบัติในการชื่นชม  การทำความดีของบุคคลสำคัญกลุ่มเพื่อน ประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาของศาสนาที่ตนนับถือ กระบวนการประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  การปฏิบัติตน  ตามสิทธิ หนาที่ เสรีภาพในฐานะพลเมืองดีของประเทศ การดำเนินชีวิต  ความแตกต่างของวัฒนธรรมในกลุ่มคน ในภูมิภาค    การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้าง การปกครองประเทศ ซึ่งมีทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับการปกครองประเทศ ความสำคัญในกฎหมายในชีวิตประจำวัน หน้าที่  ของผู้ผลิต  และผู้บริโภค ความหมายของระบบสินเชื่อ ผลดีผลเสียต่อภาวะ การเงิน การเลือก ของผู้บริโภค  ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่  ระบบสหกรณ์  การบริหารทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทการใช้เงินในท้องถิ่น  การบริการต่างๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินในต่างประเทศ  ผู้บริโภค ผู้ยืมและนักธุรกิจ การจัดหาแหล่งรายได้ของรัฐ   ความเชี่ยวชาญ  ชำนาญด้านจำนวนปริมาณสินค้ารวมทั้งที่ผลิตการซื้อมาทางเศรษฐกิจ  การใช้แผนที่ในท้องถิ่นต่างๆ ลักษณะความแตกต่าง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางสังคม  วัฒนธรรม วิถีชีวิตในภูมิภาคต่าง  ๆ  ของไทยกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์

                โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา   เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทย และสังคมโลก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)