ICTเพื่อการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  การพิมพ์งาน  การหาข้อมูล การหา รูปภาพจากอินเตอร์เนต การเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมการนำเสนอ