ภาษาไทย ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถท่องบทอาขยายและบทกลอนที่มีคุณค่าได้