เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Demo : 460-110 (Information Technology Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายละีเอียด

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย และฐานข้อมูลเบื้องต้น ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมและเศรษฐกิจ การจัดการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศในองค์กร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนเทศในงานธุรกิจ