Human-Computer Interaction

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา Human-Computer Interaction เปิดขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนรู้เรื่อง Interface Design, Online Community Management, Usability ให้แก่สมาชิก UsableLabs