เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.การดำรงชีวิตและครอบครัว

2.การอาชีพ

3.การออกแบบและเทคโนโลยี

4.เทคโนโลยีสารสนเทศ

    1.ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล ข้อมูลให้เป็น สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสิน

 

     2. ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

     3. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมี จิตสำนึกและมี ความรับผิดชอบ

5.เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

   วางแผน อย่างมีกลยุทธ์ เลือก และใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม กับงาน