โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสตริงก์(String Processing) อะเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ (Arrays, Records and Pointers) รายการโยง (Linked Lists) สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ต้นไม้ (Tree) กราฟและการประยุกต์ใช้ (Graphs and Their Applications) การเรียงและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching)