การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(พฤหัสบดี บ่าย 432)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาที่ต้องเรียนเกี่ยวกับ...enlightened