คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์  พีชคณิตบูลีน