ปีที่2 เทคนิคสถาปัตยกรรม ภาคสมทบ

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสรายวิชา : 13-011-135

ชือ เรขาคณิตวิเคราะห์

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  15 คน