human scale and application


ผู้สอน
นางสาว ฐิฎิมา อัมพวรรณ
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
human scale and application

รหัสวิชา
43212

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้ เข้าใจพื้นฐานสัดส่วนมนุษย์ ขนาด ระยะ ความต้องการ พฤติกรรมการใช้งาน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการพื้นที่สำหรับงานออกแบบภายใน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books