ปีที่2 เทคโนโลยีโยธา ภาคสมทบ

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสรายวิชา:13-121-245

ชื่อ : Statistics 1

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน  7 ราย