homeปีที่2 เทคโนโลยีโยธา ภาคสมทบ
personperson_add
ปีที่2 เทคโนโลยีโยธา ภาคสมทบ

ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปีที่2 เทคโนโลยีโยธา ภาคสมทบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4323

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสรายวิชา:13-121-245

ชื่อ : Statistics 1

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน  7 ราย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)