เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปีที่2 เทคโนโลยีโยธา ภาคสมทบ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รหัสรายวิชา:13-121-245

ชื่อ : Statistics 1

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน  7 ราย