เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Educational Research

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

1.กระบวนการวิจัย

   1)การตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

    2)ตัวแปร  ชนิดของตัวแปร

 

    3)สมมติฐาน  ชนิดของสมมติฐาน

    4)นิยามศัพท์

     5)ขอบเขตการวิจัย

 

2.การสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.การเขียนรายงานผลการสืบค้น

4.การออกแบบการวิจัย

5.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

6.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

   การใช้ SPSS ,LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล

7.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

8.การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

9.ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ

10.การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

11.การสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

12.การเขียนรายงานการวิจัย