homeEducational Research
personperson_add
Educational Research

ผู้สอน
person
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Educational Research

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4324

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

1.กระบวนการวิจัย

   1)การตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

    2)ตัวแปร  ชนิดของตัวแปร

 

    3)สมมติฐาน  ชนิดของสมมติฐาน

    4)นิยามศัพท์

     5)ขอบเขตการวิจัย

 

2.การสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.การเขียนรายงานผลการสืบค้น

4.การออกแบบการวิจัย

5.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

6.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

   การใช้ SPSS ,LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล

7.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

8.การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

9.ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ

10.การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

11.การสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

12.การเขียนรายงานการวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)