ผู้สอน
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Educational Research


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4324

สถานศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์


คำอธิบายชั้นเรียน

 

1.กระบวนการวิจัย

   1)การตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

    2)ตัวแปร  ชนิดของตัวแปร

 

    3)สมมติฐาน  ชนิดของสมมติฐาน

    4)นิยามศัพท์

     5)ขอบเขตการวิจัย

 

2.การสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.การเขียนรายงานผลการสืบค้น

4.การออกแบบการวิจัย

5.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

6.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

   การใช้ SPSS ,LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล

7.. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

8.การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย

9.ฝึกปฏิบัติและนำเสนอ

10.การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล

11.การสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

12.การเขียนรายงานการวิจัย