homeSociety and Government
person
Society and Government

ผู้สอน
ผศ.ดร. สุวิมล พิชญไพบูลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Society and Government

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4325

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

เนื้อหารายวิชา (Course  Description)

          ศึกษาเกี่ยวกับความจำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม การก่อตัวของสังคมการเมือง การเกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การกำเนิดวิวัฒนาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าที่ของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ศึกษาส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง เช่น อำนาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และศึกษาถึงการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยบูรณาญาสิทธิราชจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยเนื้อหารายวิชา (Course  Description)

          ศึกษาเกี่ยวกับความจำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม การก่อตัวของสังคมการเมือง การเกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การกำเนิดวิวัฒนาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าที่ของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ศึกษาส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง เช่น อำนาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และศึกษาถึงการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยบูรณาญาสิทธิราชจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)