Society and Government

คำอธิบายชั้นเรียน

 

เนื้อหารายวิชา (Course  Description)

          ศึกษาเกี่ยวกับความจำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม การก่อตัวของสังคมการเมือง การเกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การกำเนิดวิวัฒนาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าที่ของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ศึกษาส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง เช่น อำนาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และศึกษาถึงการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยบูรณาญาสิทธิราชจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยเนื้อหารายวิชา (Course  Description)

          ศึกษาเกี่ยวกับความจำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม การก่อตัวของสังคมการเมือง การเกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การกำเนิดวิวัฒนาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าที่ของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ศึกษาส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง เช่น อำนาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และศึกษาถึงการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยบูรณาญาสิทธิราชจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย