homeSociety and Government
personperson_add
Society and Government

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. สุวิมล พิชญไพบูลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Society and Government

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4325

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

เนื้อหารายวิชา (Course  Description)

          ศึกษาเกี่ยวกับความจำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม การก่อตัวของสังคมการเมือง การเกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การกำเนิดวิวัฒนาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าที่ของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ศึกษาส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง เช่น อำนาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และศึกษาถึงการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยบูรณาญาสิทธิราชจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยเนื้อหารายวิชา (Course  Description)

          ศึกษาเกี่ยวกับความจำเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม การก่อตัวของสังคมการเมือง การเกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การกำเนิดวิวัฒนาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าที่ของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง ศึกษาส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การปกครอง เช่น อำนาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และศึกษาถึงการปกครองรูปแบบต่างๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยบูรณาญาสิทธิราชจนถึงเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)