ชีววิทยา (พันธุศาสตร์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชีววิทยาออนไลน์ โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส

  สืบค้น อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักเมนเดล  โรคทางพันธุกรรม  เพดดีกรี  และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพันธุศาสตร์