วิทยาศาสตร์ ป.6


ผู้สอน
ms ครูนรา วัดตันติการามฯ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ป.6

Class ID
4348

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
คำอธิบายวิชา

 

ศึกษาวิเคราะห์ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์ การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ในระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือด อาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการเพิ่มจำนวนประชากรต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น สารในชีวิตประจำวัน สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ เลือกใช้สารต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงของสารและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สมบัติของตัวนำและฉนวนไฟฟ้า การต่อหลออดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน แม่เหล็กไฟฟ้า จำแนกประเภทของหิน การเกิดหินและลักษณะของหินในท้องถิ่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินส่งผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย การเกิดฤดูกาล ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

โดยการใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กรสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)