3214-2006 การจัดการการขนส่ง


ผู้สอน
นาย ชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3214-2006 การจัดการการขนส่ง

Class ID
43516

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
คำอธิบายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการขนส่งสินค้า รูปแบบการขนส่งแต่ละประเภท องค์ประกอบในการขนส่งสินค้ากระบวนการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้าการจัดการเก่ียวกับเอกสารและ โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวข้องการจัดการอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง การเลือกใช้ยานพาหนะ ในการขนส่ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)