สสาร และสิ่งรอบตัว

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา