homeICE511111
person
ICE511111

ผู้สอน
ผศ ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ICE511111

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
438

สถานศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

อธิบายหลักการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)