homeเคมีเพิ่มเติม 1
personperson_add
เคมีเพิ่มเติม 1

ผู้สอน
นางสาว อุไรรัตน์ ศรีโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมีเพิ่มเติม 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4381

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

คำอธิบายรายวิชา   ว 30221 เคมี 1 (โครงสร้างและสมบัติของสาร)

เวลาเรียน  4  ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน                                                                            จำนวน 2.0 หน่วยกิต

 

            คำอธิบายรายวิชา

 

 ศึกษาแบบจำลองอะตอมของดาลตัน แบบจำลองอะตอมของทอมสัน จากการศึกษาหลอดรังสีแคโทด แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด สเปกตรัมของธาตุ กับแบบจำลองอะตอมของโบว์ แบบจำลองอะตอมกลุ่มหมอก การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อย กับตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ การอธิบายแนวโน้มของสมบัติของธาตุในตารางธาตุ และสารประกอบของธาตุตามหมุ่และตามคาบ การเกิดพันธะไอออนิก ซึ่งทำให้เกิดเป็นสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์  ทำให้เกิดเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยสารประกอบที่เกิดขึ้น อาจมีโครงสร้างของผลึก หรือโมเลกุลต่าง ๆ กัน มีสมบัติการเขียนสูตร และมีชื่อเฉพาะ รวมทั้งการอภิปราย การเกิดพันธะโลหะ การอธิบายสมบัติบางประการของโลหะ สมบัติของสาร ที่มีความสัมพันธ์กับแรงที่กระทำระหว่างอนุภาคของสารนั้น ๆ ซึ่งพิจารณาได้จากโครงสร้างโมเลกุล(ได้แก่ชนิดของอะตอมของธาตุ ชนิดและความยาวพันธะ มุมระหว่างพันธะ ) การเกิดปฏิกิริยาเคมี ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนื่องจากมีการสลายพันธะเดิม และสร้างพันธะใหม่ และการเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาสมบัติของธาตุแทรนซิชัน สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน  สมบัติของธาตุกำมันตรังสี ซึ่งสามารถแผ่รังสีได้ และเกิดปฏิกิริยาแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น ๆ  การนำไอโซโทปกำมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ การเกษตร และอุตสาหกรรม การนำธาตุกำมันตรังสีอย่างถูกต้องปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

                ผลการเรียนรู้

 

1.             อธิบายองค์ประกอบและลักษณะสำคัญของแบบจำลองอะตอม ของดาลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์  กลุ่มหมอก

2.             จัดเรียงอิเล็กตรอนเข้าในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานย่อย ของธาตุต่าง ๆ ได้

3.             อธิบายความสัมพันธ์ของการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุกับตำแหน่งตามหมู่และคาบ ในตารางธาตุได้

 

70

4.             ระบุปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ของอะตอมได้  ขนาดอะตอม  รังสีไอออน  พลังงานไอออไนเซชัน  สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  และเลขออกซิเดชัน 

5.             อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพันธะไอออนิก ซึ่งทำให้เกิดเป็นสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ทำให้เกิดเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ โดยสารประกอบที่เกิดขึ้นอาจมีโครงสร้างของผลึกหรือโมเลกุลต่าง ๆ กัน มีสมบัติ การเขียนสูตรและมีชื่อเฉพาะ  รวมทั้งการอภิปราย การเกิดพันธะโลหะ การอธิบายสมบัติบางประการของโลหะ 

6.             อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารที่มีความสัมพันธ์กับแรงที่กระทำระหว่างอนุภาคของสารนั้น ๆ  ซึ่งพิจารณาได้จากโครงสร้างโมเลกุล (ได้แก่ ชนิดของอะตอมของธาตุ ชนิดของความยาวพันธะ  มุมระหว่างพันธะ )

7.             ทดลองอภิปรายและอธิบาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนื่องจากมีการสลายพันธะเดิม และสร้างพันธะใหม่ และการเขียนสมการแสดงการเกิดปฎิกิริยาเคมี

8.             อธิบายสมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่และตามคาบ

9.             อภิปรายและอธิบายปฏิกิริยาเคมีของธาตุและสารประกอบของธาตุ หมู่1 2 7 คาบที่ 2 3 ธาตุแทรนซิชัน สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน ธาตุกำมันตรังสี และการสลายตัว รวมทั้งปฏิกิริยา ประโยชน์ และโทษของสารกำมันตรังสี 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)