เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

policy

เกี่ยวกับชั้นเรียน

policy<div style="width:425px" id="__ss_6784730"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/rpoom/3public-policy-53" title="3.public policy 53" target="_blank">3.public policy 53</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/6784730" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/rpoom" target="_blank">Rangsima Poomsawat</a> </div> </div>