homeรายวิชา : การจัดการนวัตกรรม ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ สาขาการจัดการ (ศูนย์ B.T.AD. วันอาทิตย์)
personperson_add
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ สาขาการจัดการ (ศูนย์ B.T.AD. วันอาทิตย์)

ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ สาขาการจัดการ (ศูนย์ B.T.AD. วันอาทิตย์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4410

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อการเรียนการสอนแบบนอกเวลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)