รายวิชา : พฤติกรรมองค์การ : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ สาขาการบัญชี (ศูนย์ B.T.AD. วันอาทิตย์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อการเรียนการสอนแบบนอกเวลา