เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา : พฤติกรรมองค์การ : ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๕ สาขาการบัญชี (ศูนย์ B.T.AD. วันอาทิตย์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อการเรียนการสอนแบบนอกเวลา