1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา


ผู้สอน
เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 20 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

Class ID
44120

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยศึกษาและปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ งานหน้าที่ครูผู้สอน ครูประจำชั้น การปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้นและสาระการเรียนรู้ที่ปฏิบัติการสอน บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและการประเมินผลการเรียนการสอน การรวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ การนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก รายงานผลการจัดการเรียนรู้ และการสัมมนาทางการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)