การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

จริยาณี ศรีจันทร์

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา