ม.6/1 ภาค 1 ปี 55 (อาชีพ)

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 11